Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
พรุ่งนี้มีประชุมแรกที่ไหน
กำหนดการวันนี้ของฉันมีอะไรบ้าง
เพิ่มการประชุมวันพุธ ตอน 9 โมง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
ปฏิทินของฉันมีอะไรบ้าง
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3355 ราย
grey star5
2321
grey star4
486
grey star3
188
grey star2
99
grey star1
261