Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
กำหนดการวันจันทร์ของฉันมีอะไรบ้าง
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
กำหนดการของฉันมีอะไรบ้าง
เพิ่มการประชุมวันจันทร์ ตอน 6 โมงเย็น
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
วันจันทร์มีประชุมแรกที่ไหน
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3474 ราย
grey star5
2398
grey star4
503
grey star3
202
grey star2
104
grey star1
267