Chuyển đổi đơn vị
Google Inc.
4,5
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo trên toàn cầu
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Một inch là bao nhiêu cm?
Một dặm là bao nhiêu km?
Một cốc bằng bao nhiêu aoxơ?
Một euro bằng bao nhiêu đô la?
Một kg là bao nhiêu pound?
Một gallon là bao nhiêu lít?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2256 người dùng
grey star5
1707
grey star4
297
grey star3
110
grey star2
54
grey star1
88