Chuyển đổi đơn vị
Google Inc.
4,5
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo trên toàn cầu
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Một gallon là bao nhiêu lít?
Một euro bằng bao nhiêu đô la?
Một inch bằng bao nhiêu cm?
Một cốc bằng bao nhiêu aoxơ?
Một kg là bao nhiêu pound?
Một dặm là bao nhiêu km?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2427 người dùng
grey star5
1826
grey star4
321
grey star3
122
grey star2
62
grey star1
96