Tính toán
Google Inc.
4,5
Thực hiện các phép tính phức tạp bằng giọng nói.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
2 mũ 30 bằng bao nhiêu?
25 nhân 83 bằng bao nhiêu?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2081 người dùng
grey star5
1528
grey star4
274
grey star3
109
grey star2
65
grey star1
105
Bài đánh giá chưa được xác minh