WhatsApp
WhatsApp Inc.
๔.๕
ส่งข้อความโต้ตอบผ่าน WhatsApp ด้วยเสียง คุณต้องติดตั้งแอป WhatsApp ในโทรศัพท์ https://www.whatsapp.com/download
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ส่งข้อความเสียง
ส่งข้อความทาง Whatsapp
ส่งข้อความใน Whatsapp
อ่านข้อความ WhatsApp ของฉัน
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 23352 ราย
grey star5
17459
grey star4
2987
grey star3
1153
grey star2
570
grey star1
1183