Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Xem danh sách mua sắm
Thêm trứng vào danh sách mua sắm của tôi
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Thêm băng dính vào danh sách mua sắm
Thêm sữa tắm và bàn chải đánh răng vào danh sách mua sắm cho tôi
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3822 người dùng
grey star5
1891
grey star4
464
grey star3
315
grey star2
266
grey star1
886