Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Thêm sữa tắm vào danh sách mua sắm
Xem danh sách mua sắm
Lưu thêm trứng vào danh sách tôi muốn mua
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Thêm cờ đuôi nheo trang trí và bút chì vào danh sách mua sắm cho tôi
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3827 người dùng
grey star5
1895
grey star4
464
grey star3
315
grey star2
266
grey star1
887