Test Vocale
Eutech Electronics
๐.๐
Applicazione per effettuare test sui comandi vocali utilizzando le nuove tecnologie android.
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๐.๐
ผู้ใช้ 0 ราย
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน